Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Polityka Bezpieczeństwa

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie (PGK), ul. I Brygady Legionów 17c, 72-100 Goleniów. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 91 418 44 26, +48 882 022 653, adresu e-mail: biuro@pgkgol.pl    

 

 

Inspektor Ochrony Danych:

  Inspektorem Ochrony Danych jest Bartosz Kaniuk, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować przez telefon: +48 608442652; adres e-mail: bkaniuk@proinspektor.pl lub pisemnie na adres PGK.

 

 

Cel i podstawa przetwarzania:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio na podstawie:

  1. wypełniania obowiązku prawnego w związku z realizowaniem zadań przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie,
  2. wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym, lub większej liczbie określonych celów,
  3. umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

 

 

Odbiorcy danych:

Odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/Pana dane osobowe będą strony i uczestnicy postępowań, lub organy właściwe do załatwienia sprawy na mocy przepisów prawa.

Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu i na zlecenie Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

 

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

 

 

Prawa osób, których dane dotyczą:

      Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści danych oraz ich sprostowania,
  2. usunięcia danych, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  4. cofnięcia zgody, w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie udzielonej zgody,
  5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.