Facebook
Instagram

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Goleniowie Sp. z o.o.

Usługi pogrzebowe

uslugi pogrzebowe goleniow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spółka prowadzi usługi w zakresie kompleksowej obsługi pogrzebowej. Wieloletnie doświadczenie zdobyte w trakcie istnienia firmy pozwala nam na sprawną organizację uroczystości pogrzebowych na wysokim poziomie.

Świadczymy kompleksowe usługi pogrzebowo-cmentarne tj.:

 1. Wypłata zasiłku pogrzebowego - zaliczki w dniu załatwienia formalności pogrzebowych;
 2. Wypłata pozostałej kwoty zasiłku pogrzebowego, następnego dnia po pogrzebie;
 3. Nieodpłatne załatwianie zasiłku pogrzebowego;
 4. Załatwianie formalności pogrzebowych;
 5. Przewozy na terenie kraju;
 6. Przechowywanie zwłok w chłodniach naszego przedsiębiorstwa;
 7. Szeroki wybór akcesoriów pogrzebowych (odzież, trumny, obudowy, krzyże, tabliczki i wieńce z szarfami);
 8. Przygotowanie i rozwieszanie klepsydr;
 9. Sprzęt nagłaśniający;
 10. Profesjonalne przygotowanie osób zmarłych do pochówku;
 11. Pochówek w miejscach ziemnych, murowanych lub w kolumbarium (urny);
 12. Sprzedaż grobowców;
 13. Najem autobusu dla uczestników pogrzebu;
 14. Oprawa muzyczna ceremonii pogrzebowej (w kaplicy organy, nad grobem trąbka);
 15. Demontaż nagrobków do pochówku;
 16. Kremacje;
 17. Ekshumacje - wydobycie zwłok lub szczątków z grobu lub z miejsca tymczasowego pochówku w celu przeniesienia ich i pochowania w innym miejscu albo przeprowadzenia oględzin lekarsko-sądowych. Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) i rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz. 1783).

Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu,
 • na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.

Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia oraz przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych. O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności. W celu przeprowadzenia ekshumacji należy złożyć wniosek do Powiatowego Inspektora Sanitarnego zawierający prośbę o ekshumację wraz z uzasadnieniem. Do złożenia wniosku o ekshumację upoważniona jest najbliższa pozostała rodzina:

 • małżonek(a) osoby zmarłej,
 • krewni zstępni i krewni wstępni,
 • krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa,
 • powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia,
 • osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeśli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym rozstrzygnięciem sądu. Powiatowego Inspektor Sanitarny w Goleniowie po wydaniu decyzji przesyła ją wszystkim członkom rodziny uprawnionym do współdecydowania w sprawie będącej przedmiotem wniosku. Zezwolenia na ekshumacje z grobów znajdujących się na Cmentarzach Komunalnych w Gminie Goleniów wydaje:

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie
ul. Pocztowa 36, 72-100 Goleniów
Tel./fax. : 0 91 418 23 22

Po otrzymaniu zezwolenia, należy uzgodnić ekshumację zwłok z zarządcą cmentarza.

Wniosek o wydanie zezwolenia na ekshumację - pobierz

Pełnomocnictwo jednorazowe - pobierz

 1. Przepustki zezwalające na wjazd na teren cmentarza;
 2. Nadzór nad postawieniem nagrobka;
 3. Opłata za miejsce pod grób;

Mieszkańcy miasta i gminy Goleniów, mający groby ziemne na Cmentarzach Komunalnych, wnoszą opłatę za miejsce pod grób na okres 20 lat . Po upływie tego terminu, chcąc zachować prawo do grobu należy dokonać ponownej opłaty na okres następnych 20 lat. W przypadku nie wniesienia obowiązującej opłaty grób może być zlikwidowany.

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Gminy Goleniów, nr 200/2022 z dnia 29.08.2022 r:
Opłaty za miejsce na cmentarzach komunalnych wynoszą:


dziecięce - 200 zł; pojedyncze - 370 zł; rodzinne - 1.100,00 zł; za każde następne - 510zł

Jednorazowa opłata za miejsca na cmentarzach pod grób murowany na 99 lat:

dwukomorowy - 3.000,00zł ; czterokomorowy - 5.500,00zł ; czterokomorowy ponadnormatywny (wymiary 240 x 280 cm) -7.020,00zł

 

Płatności za miejsca na cmentarzu prosimy dokonywać na numer konta :

 

Bank PKO BP

88 1020 4795 0000 9402 0445 6547

w tytule prosimy o podanie danych osoby zmarłej.

Spółka posiada własny Dom Pogrzebowy z salą ceremonialną i chłodnią do przechowywania zmarłych na cmentarzu komunalnym w Goleniowie przy ulicy Przestrzennej. Dysponujemy również wysokiej klasy sprzętem pogrzebowym.

P.G.K. w Goleniowie jest również administratorem cmentarzy komunalnych w Goleniowie, Mostach, Borzysławcu, Rurzycy, Niewiadowie i Wierzchosławiu.

Aktualność wniesionej opłaty można sprawdzić osobiście w biurze przy ul. Marii Konopnickiej 12 w Goleniowie, w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem telefonu 604-934-004 oraz e-mailem cmentarz@pgkgol.pl

 

Zarządzenie Prezesa Zarządu Spółki w sprawie ustalenia procedury likwidacji grobu przez zarządcę cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Goleniów

Procedura likwidacji grobu na terenie cmentarzy komunalnych w Gminie Goleniów

Lista grobów przeznaczonych do likwidacji (Załącznik nr 1)

Protokół z likwidacji grobu

 

 

Świadczymy usługi solidnie i kulturalnie
Zależy nam aby ostatnie pożegnanie było pełne godności i szacunku dla zmarłego i jego bliskich.