Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Goleniowie jest zarządcą składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Podańsku. Składowisko zostało przekazane do eksploatacji 18 stycznia 1994 roku.

Powierzchnia jego wynosi 2,3 ha. Do 31.12.2012 r. składowisko przyjmowało do unieszkodliwania w większości zmieszane odpady komunalne pochodzące od mieszkańców gminy Goleniów. Przyjmowaliśmy również do unieszkodliwiania odpady pochodzące z cmentarza, odpady wielkogabarytowe, oraz wszelkiego rodzaju odpady po budowlane, poremontowe i rozbiórkowe.

W dniu 12 stycznia 2013 roku została wydana Decyzja przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na zamknięcie składowiska w Podańsku. Decyzją z dnia 05.03.2013 r. wydaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego posiadamy zezwolenia na przetwarzanie odpadów pobudowlanych, poremontowych i rozbiórkowych na składowisku w Podańsku.

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl