Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Goleniowie (PSZOK)

P.G.K. w Goleniowie prowadzi również dla mieszkańców miasta i gminy Goleniów Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy I Brygady Legionów 17 C czynne od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00.

Wykaz odpadów przyjmowanych na PSZOK:

 • Opakowania z papieru i tektury
 • Opakowania z metali
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Opakowania ze szkła
 • Odpady ulegające biodegradacji
 • Przeterminowane leki i chemikalia powstające w gospodarstwach domowych
 • Zużyte baterie i akumulatory
 • Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Meble i inne odpady wielkogabarytowe
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe
 • Zużyte opony samochodów osobowych
 • Odpady zielone (trawa, liście, gałęzie)

Odpady na PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie z wyjątkiem odpadów budowlanych i poremontowych, które odbierane będą na indywidualne zlecenie (za odpłatnościa).

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl