Aktualności i komunikaty

Korzystna dla mieszkańców interpretację przepisów prawa w zakresie obowiązywania umów o odbiór odpadów, 2013/05/17

Szanowni mieszkańcy,

Spółka Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goleniowie uprzejmie informuje, że przyjęła korzystną dla mieszkańców interpretację przepisów prawa, zgodnie z którą zawarte ze Spółką (a nie wypowiedziane dotychczas) umowy o odbiór odpadów wygasają z mocą prawa z początkiem lipca bieżącego roku, w momencie, kiedy Gmina przejmie za mieszkańców gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym nie ma obowiązku pisemnego wypowiadania wiążących Państwa umów. Nasi Klienci nie muszą dokonywać żadnych dodatkowych formalności, a opłaty nie będą podwójnie naliczane.

Podstawę prawną stanowią odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 475 § 1 k.c. w zw. Z art. 495 § 1 k.c., w momencie, gdy wykonanie określonego w umowie świadczenia (w tym przypadku jest to świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych) stało się niemożliwe na skutek okoliczności niezależnych od strony umowy (zmiany prawa i przejęcia obowiązków dotyczących gospodarowania odpadami przez Gminę), zobowiązania stron wynikające z umowy wygasają bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń woli.

Powyższe nie dotyczy oczywiście zobowiązań powstałych przed datą przejęcia gospodarki odpadami komunalnymi przez Gminę. Przypominamy zatem, że wszelkie faktury wystawione przez Spółkę za usługi wykonane przez nas do dnia przejęcia odpadów przez Gminę (które to przejęcie prognozowane jest na początek lipca 2013 r.), winny być opłacone zgodnie z dotychczasowymi zasadami.

Z poważaniem,
Prezes Zarządu

Stanisław Moraczewski
 

« powrót

Sekretariat
tel.: 882 021 399

Portiernia:
  - ul. Marii Konopnickiej 12 - tel.: 660 467 245
  - ul. Brygady Legionów 17c - tel.: 735 200 424

Usługi asenizacyjne i gospodarka odpadami:
tel.: 660 467 456; 660 467 256

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
tel.: 660 467 537

Pogotowie usług pogrzebowych
tel.: 604-934-004

Akcja Zimowa
tel.: 660-467-356

Email
Sprawy ogólne: biuro@pgkgol.pl
Przetargi: przetargi@pgkgol.pl